Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2024 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллагын нэр Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга Удирдах АА-3 Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

-програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ(1613)

-өгөгдлийн сан, сүлжээний загварчлал ба удирдлага (0612);

-сүлжээний технологи (061903).

Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Төрийн албанд 12-аас доошгүй жил, үүнээс эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд 6-аас доошгүй жил ажилласан байх.
2. Мэдээллийн технологийн хэлтсийн шинжээч

 

Гүйцэтгэх АА-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-мэдээллийн технологи (0613);

-мэдээллийн систем (0613);

-системийн аюулгүй байдал (0612);

-сүлжээний технологи (0619);

-програм хангамж (0613);

-компьютерын ухаан (0613).

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

 

-Төрийн албанд     6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
3. Мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/

 

Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

—oOo—

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллагын нэр Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар  

Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга

Удирдах АА-3 Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

-програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ(1613)

-өгөгдлийн сан, сүлжээний загварчлал ба удирдлага (0612);

-сүлжээний технологи (061903).

Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Төрийн албанд 12-аас доошгүй жил, үүнээс эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд 6-аас доошгүй жил ажилласан байх.
Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтсийн Бичиг хэргийн асуудал хариуцсан Ахлах шинжээч гүйцэтгэх АА-6 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -эрх зүй (0421);

-уран зохиол, хэл шинжлэл (0232);

-боловсрол (011403, 011407);

-архив судлал (032202);

-нийгмийн ажил (092301).

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

 

-Төрийн албанд     6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
1.  

Мэдээллийн технологийн хэлтсийн шинжээч

 

Гүйцэтгэх АА-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-мэдээллийн технологи (0613);

-мэдээллийн систем (0613);

-системийн аюулгүй байдал (0612);

-сүлжээний технологи (0619);

-програм хангамж (0613);

-компьютерын ухаан (0613).

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

 

-Төрийн албанд     6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
2 Мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/

 

Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

—oOo—

Төрийн албаны тухай хуулийн 42.1.6, 43.3.4-т заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхийг хүссэн төрийн албаны нөөцөд байгаа иргэдийг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдсэн тухай лавлагаа;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар (Өмнө нь төрийн албанд ажиллаж байсан бол);
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар (Өмнө нь төрийн албанд ажиллаж байсан бол);
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ (Өмнө нь төрийн албанд ажиллаж байсан бол);
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт (Өмнө нь төрийн албанд ажиллаж байсан бол);
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 06 сарын 16-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллагын нэр Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтсийн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга болон Тэргүүн дэд даргын тушаал, албан бичгийн албажуулалтад хяналт тавих мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. – багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

– багш, бага ангийн боловсрол /011301/;

– бичиг хэрэг, оффисийн ажил /041501/;

– архив судлал /032202/;

– нийгмийн ажил /092301/;

Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 06 сарын 16-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллагын нэр Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар  

 

 

 

 

 

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

 

 

Гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

 

-програм хангамж, програм хөгжүүлэлт ба шинжилгээ /0613/

-мэдээллийн систем;

-сүлжээний инженер.

Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;
 • Төрийн албаны хөгжлийн асуудлаар эссэ бичиж ирүүлэх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Байгууллагын нэр: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хүнийн нөөцийн газар

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Нөөцийн судалгаа шинжилгээний хэлтэс  – Төрийн албан хаагч болон төрийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ажилтны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн, тоо бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -эдийн засаг (0311);

-эрх зүй (0421);

-менежмент ба удирдахуй (041301-041307);

-математик, статистик (054);

-нийгмийн болон зан үйлийн шинжлэх ухаан (031);

-боловсрол (011).

-Төрийн албаны зохих сургалтад хамрагдсан байх;

-Эрдэм шинжилгээний бүтээлтэй, судалгааны арга зүй эзэмшсэн бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
2. Удирдлагын систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс –  Засгийн газрын төрийн албаны хүний нөөцийн болон төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн систем нэвтрүүлэлт, нэгдсэн сан хариуцсан ахлах шинжээч гүйцэтгэх АА-6 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиуд /061/;

-Математик, статистик /054/;

-Менежмент ба удирдахуй /041301-041307/;

-Эрх зүй /042/;

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

-Мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр сертификаттай бол давуу тал болно.

-Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
3. Удирдлагын систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс –  Мэдээллийн сангийн холболт хариуцсан шинжээч гүйцэтгэх АА-7 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиуд (061);

-Математик, статистик (054).

Төрийн албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

-Мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр сертификаттай бол давуу тал болно.

-Төрийн албанд 6-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
4. Удирдлагын систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс –  Мэдээллийн технологийн ахлах мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-9 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиуд (061);

-Математик, статистик (054).

-Төрийн албаны зохих сургалтад хамрагдаж төгссөн байх;

-Мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр сертификаттай бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
5. Удирдлагын систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс –  Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиуд (061);

-Математик, статистик (054).

-Төрийн албаны зохих сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

-Мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр сертификаттай бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
6. Удирдлагын систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс –  Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -Мэдээлэл харилцаа холбооны технологиуд (061);

-Математик, статистик (054).

-Төрийн албаны зохих сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

-Мэдээллийн систем, мэдээллийн сан, мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр сертификаттай бол давуу тал болно.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх

Бүрдүүлэх материал:

 1. Хүсэлт
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 5. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 7. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 8. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 9. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 10. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 11. Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт;
 12. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:

Хугацаа: 2023 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл

 • Хүлээн авах хаяг: info@cabinet.gov.mn цахим шуудангаар
 • Холбоо барих утас: 260330

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаал Албан тушаалын Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага
төрөл ангилал, зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага
1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Төрийн захиргааны удирдлагын газар Засгийн газрын хуралдааны зохион байгуулалт, шийдвэрийг албажуулах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10  

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.

-эрх зүйч /0421/;

-бичиг хэрэг, оффисийн ажил /0415/;

-мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи /061/;

-багш, мэргэжлийн /0114/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
2. Төрийн захиргааны удирдлагын газар Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийн албажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. – багш, мэргэжлийн /0114/;

– эрх зүй /0421/;

– төрийн удирдлага.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
3. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга болон Тэргүүн дэд даргын тушаал, албан бичгийн албажуулалтад хяналт тавих мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. – багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

– багш, бага ангийн боловсрол /011301/;

– бизнесийн удирдлага /041301/;

– бизнес ба менежмент /041302/;

– бичиг хэрэг, оффисийн ажил /041501/;

– архив судлал /032202/;

– нийгмийн ажил /092301/;

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
4. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Архивын тоо бүртгэл, мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -архив судлал /032202/;

-нийгмийн ажил /092301/;

-багш, нийгмийн ухааны -боловсрол /011403/;

-багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

-түүх /022201/;

-уран зохиол, хэл шинжлэл /0232/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
5. Архив, нууц, албан хэрэг хөтлөлтийн хэлтэс Албан хэрэг хөтлөлт, цахим бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол /011407/;

– бичиг хэрэг, офисийн ажил /0415/;

– мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи /061/;

– багш, нийгмийн ухааны боловсрол /011403/;

-багш, бага ангийн боловсрол /011301/;

– менежмент ба удирдахуйн ухаан /0413/.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
6. Санхүү, эдийн засгийн газар Өмч хөрөнгө, бэлэн мөнгө, бэлтгэн нийлүүлэлт, хангалт хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -эдийн засаг /0311/;

-нягтлан бодох бүртгэл,          -татвар /0411/.

-санхүү, банк даатгал /0412/.

-Төрийн албаны мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдсан байх.

Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.
7. Санхүү, эдийн засгийн газар Цалин хөлс, материал, хөрөнгө, хангамжийн тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн гүйцэтгэх АА-10 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх. -нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

-эдийн засаг /0311/.

-мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй бол давуу тал болно. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2024 он.