Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх