ЗАСАГЛАЛЫГ ДЭМЖИХ, ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ
БАЙГАА ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГЫН ДЭМЖЛЭГ ТӨСӨЛ
Хэрэгжүүлэх
хугацаа:
2015-2023 он
Хамрах салбар: Төрийн захиргааны байгууллагууд
Санхүүжилтийн
эх үүсвэр:
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, буцалтгүй тусламж
Хэрэгжүүлэгч
байгууллага:
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Төслийн зорилго:

Төвлөрлийг сааруулах, төрийн байгууллагын чиг үүргийг тодорхой хуваарилах, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулж, батлуулан, хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГЫН ДЭМЖЛЭГ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН:  2015-2019 ОНД

Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулж Засгийн газрын 2016 оны 350 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тус бодлогын зорилго нь Монгол Улсад төвлөрлийг сааруулах үйл явцыг тодорхой үе шатаар, харилцан уялдаатай, цогц байдлаар хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойр хүргэж, сайн засаглалыг бүрдүүлэхэд чиглэнэ хэмээн тодорхойлсон байдаг.

Төслийн зүгээс Сангийн яамтай үр дүнтэй хамтран ажиллаж Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж батлуулсан. Төсвийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу төсвийн бүх байгууллага 3-5 жил тутам өөрсдийн чиг үүрэгт шинжилгээ хийж, шаардлагатай бол чиг үүргийн дахин хуваарилалт хийхээр заасан нь энэхүү ажлыг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн хийж байх нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн. • Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг дахин хуваарилах аргачлалыг боловсруулан Засгийн газрын 2018 оны 22 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тус аргачлалыг хэрэгжүүлэхээр бүх яам, агентлаг, аймаг нийслэлийн хэмжээнд нийт 23 ажлын хэсэг байгуулан 2018-2019 онд ЗГХЭГ-аас нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган, төслийн зүгээс арга зүй болон техникийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар дахь Зөвлөлдөх ажлын хэсэг

 • Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
 • Шадар сайдын ажлын алба
 • Ерөнхий сайдын ажлын алба
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)
 • Батлан хамгаалахын яам (БХЯ)
 • Гадаад харилцааны яам (ГХЯ)
 • Сангийн яам (СЯ)
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам (ХЗДХЯ)
 • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ)
 • Барилга хот байгуулалтын яам (БХБЯ)
 • Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ)
 • Зам, тээврийн хөгжлийн яам (ЗТХЯ)
 • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ)
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ)
 • Эрчим хүчний яам (ЭХЯ)
 • Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)
 • Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
 • Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчлийн Хурал
 • Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
 • Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчлийн Хурал
 • Гадаадын иргэн, харьяатын газар
 • Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв

Энэхүү ажлын үр дүнд давхардсан тоогоор 1640 хуульд шинжилгээ хийсэн бөгөөд Засгийн газрын бүтцийн байгууллагуудын 32 ерөнхий чиг үүрэг, 152 үндсэн чиг үүрэг 800 дэд чиг үүргийг тодорхойлсон.

НИЙТ 800 ДЭД ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

 • Төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь нийт 661 дэд чиг үүргийг дангаараа болоод бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг
 • нийт 404 дэд чиг үүргийг дангаараа болоод төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллага болоод төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг;
 • Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд 311 дэд чиг үүргийг, сум, дүүргийн хэмжээнд 287 дэд чиг үүргийг, баг, хороонд 152 дэд чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн хяналт, оролцоог хангаж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж оролцдог;
 • Төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь өөрсдийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ бусад төрийн захиргааны төв олоод төрийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага зэрэгтэй нийт 273 дэд чиг үүргийн хүрээнд хамтарч ажилладаг байна;
 • Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын чиг үүргүүдээс 95 чиг үүргийг хууль, тусгай зөвшөөрөл, гэрээний үндсэн дээр төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод гүйцэтгэдэг.

Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг дахин хуваарилах аргачлалыг бүх яамд болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэн чиг үүргийн шинжилгээ хийн, дахин хуваарилах санал дүгнэлт боловсруулан улмаар хууль, эрх зүйн орчны нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулсан.

Төрийн байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээ хийх, дахин хуваарилах ажлыг хөнгөвчлөх, цаг хугацааг хэмнэх үүднээс энэхүү ажлыг цахим хэлбэрээр буюу тусгай программаар хийх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс www.function.gov.mn сайтыг боловсруулан хөгжүүлж төрийн албанд инновацийн томоохон шинэчлэлийг нэвтрүүлсэн болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн энд дарж үзнэ үү.

: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Үндэсний хөгжлийн газар 118, 119 тоот,

Нэгдсэн үндэсний гудамж 5-1, Чингэлтэй дүүрэг Улаанбаатар хот,

Утас: 75752276

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2024 он.