Төслийн нэр: Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг
Хэрэгжүүлэх
хугацаа:
2015-2019 он
Хамрах салбар: Төрийн захиргааны байгууллагууд
Санхүүжилтийн
эх үүсвэр:
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, буцалтгүй тусламж
Хэрэгжүүлэгч
байгууллага:
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Төслийн зорилго:

Захиргааны болон төсвийн төвлөрлийг сааруулах, чиг үүргийн оновчтой хуваарилалт хийх чиглэлээр бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх.

Төслийн үйл ажиллагаа, үр дүн:

  • Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулж батлуулах: Энэхүү төслийн хүрээнд “Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг боловсруулан Засгийн газрын 2016 оны 350 тоот тогтоолоор батлуулсан. Тус бодлого батлагдсанаар төвлөрлийг сааруулах үйл явцыг дэс дараатай, харилцан уялдаа холбоотой, цогц байдлаар шийдвэрлэх нөхцөл бүрдсэн юм.
  • Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлалыг турших, батлуулах: Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэрэгсэл болох “Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал”-ыг тус төслийн хүрээнд боловсруулж, байгаль орчны салбарын чиг үүргүүдэд туршин сайжруулж улмаар Засгийн газрын 2018 оны 22 дугаар тогтоолоор батлуулсан болно.
  • Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлалыг хэрэгжүүлэх: “Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал”-ын дагуу бодлогын удирдамжаар хангаж, удирдан чиглүүлэх үүрэг бүхий Зөвлөлдөх ажлын хэсгийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт чиг үүргийн шинжилгээ хийн дахин хуваарилах санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Техникийн ажлын хэсгүүдийг бүх салбарын яамд, зарим нутгийн удирдлагын байгууллагын түвшинд тус тус байгуулан улмаар холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулж Монгол Улсын Засгийн газарт хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна.

  Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Үндэсний хөгжлийн газар 118, 119 тоот,

Нэгдсэн үндэсний гудамж 5-1, Чингэлтэй дүүрэг Улаанбаатар хот,

Утас: 75752276

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2023 он.