Сургалт мэдээлэл танилцуулга

ЖАГСААЛТ танилцах
1 Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага дэлгэрэнгүй
2 Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт дэлгэрэнгүй
3 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэхийг илэрхийлсэн мэдэгдэл тайлбар дэлгэрэнгүй
4 Хувийн ашиг сонирхлын болон Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, анхаарах зарим асуудлууд дэлгэрэнгүй
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар © 2024 он.