Байгууллагын бүтэц

2017-01-01   Уншсан тоо: 41725

Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын бүтцийг дор дурьдсанаар баталж, орон тооны дээд хязгаарыг 115 байхаар тогтоосон.

1) Салбарын удирдлага зохицуулалтын газар;
2) Хууль эрх зүйн газар;
3) Орон нутгийн удирдлага, зохицуулалтын газар;
4) Захиргаа, хүний нөөцийн газар;
5) Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар;
6) Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс;
7) Мэдээллийн технологийн хэлтэс;
8) Төрийн ёслолын хэлтэс;
9) Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс;
10) Ерөнхий сайдын ажлын алба;
11) Шадар сайдын ажлын алба;
12) Ерөнхий сайдын дэргэдэх Эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн ажлын алба.

 

Мөн дээрх тогтоолоор хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын дэргэд ажиллуулж, Ажлын албаны чиг үүргийг тус газрын Хууль, эрх зүйн газарт хариуцуулсан.