Зорилго, зорилт

2017-01-01   Уншсан тоо: 9277

Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны стратеги

 
2.1. Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар
 
Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Засгийн газрын стратеги, тэргүүлэх чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх ажлын хүрээний бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, удирдлага, зохицуулалтын болон дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.
 
2.2. Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл
Хэрэг эрхлэх газар нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:
 
2.2.1. Засгийн газрын дотоод, гадаад бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр Засгийн газрын танхимд зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
           
2.2.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бодлого, шийдвэрийг боловсруулан гаргахад Монгол УлсынЕрөнхий сайд, Танхимын үйл ажиллагаанд бүх талын зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх, Засгийн газрын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;
 
2.2.3. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний шинэчлэлийн бодлого, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төрийн албаны хүний нөөцийг давтан сургах асуудал, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт, Засгийн газрын дотоод мэдээлэл, Засгийн газраас Улсын Их Хуралтай харилцах асуудал, орон нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлага, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд үзүүлэх мэргэжил, арга зүйн туслалцаа, Засаг даргын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах ажилд арга зүйн зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;
           
2.2.4. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлж, бодлогын удирдамжаар хангах, зохицуулах, бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт, шалгалт хийх, мэдээлэх, үр дүнгийн үнэлгээг зохион байгуулах;
 
2.2.5. төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг Засгийн газрын бодлого, нийтлэг зорилтод чиглүүлэн зохицуулах, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд зохион байгуулалтын болон мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж, тэдгээрийн бие даасан ажиллагааг хангах арга хэмжээ авах, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт, шалгалт хийж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 
2.2.6. Засгийн газрын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх замаар төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллийн урсгалыг түргэтгэх, Засгийн газар-хувийн хэвшил, Засгийн газар-иргэний нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх.
 
2.3. Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго
 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын эрхэм зорилго нь мэргэшлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэгээр Ерөнхий сайд, Танхимыг шуурхай хангах, Засгийн газрын тасралтгүй, хэвийн, үр ашигтай ажиллагааны зохистой орчин бүрдүүлэхэд оршино.
 
2.4. Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт
 
Хэрэг эрхлэх газар нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
 
2.4.1. Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.4.2. хууль тогтоомжийн болон Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлыг зохицуулах, шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, агуулгыг найруулах, энэ чиглэлээр удирдлагыг арга зүй, мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах;
 
2.4.3. Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, нутгийн удирдлагын чиглэлээр өндөр мэргэжлийн, цаг үеэ олсон зөвлөлгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх;
 
2.4.4. танхимын хуралдааны зохион байгуулалт, хүний нөөцийн болон захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон шууд захирагчид санхүүгийн үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх; 
 
2.4.5. хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;
 
2.4.6. төрийн мэдээллийн сүлжээг хөгжүүлэх зохион байгуулалт, мэргэшил-арга зүйн удирдлагаар хангах;
 
2.4.7. Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр тогтмол хангах, олон нийттэй харилцах;
 
2.4.8. Засгийн газраас явуулах шинэчлэлийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүй, удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.4.9. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслол болон төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
           
2.4.10. Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайдад бодлогын зөвлөлгөө өгөх, бүх талын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах.
           
2.5. Үйл ажиллагааны гол зорилт
Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны дор дурдсан гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
 
2.5.1. Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:
 
2.5.1.1. эдийн засгийн хөгжил, санхүү, төсөв, банк, мөнгө, гадаад харилцаа, иргэний нийгмийн бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтад зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.1.2. батлан хамгаалах, байгаль орчин, ногоон хөгжил, гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбоо, цөмийн энерги, тодорхой салбарын мэргэжлийн хяналт, шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө, оюуны өмч, худалдан авах ажиллагаа, стандартчилал, хэмжил зүйн талаархи бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.1.3. эрүүл мэнд, хөдөлмөр, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгаалал, боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, спорт, аялал жуулчлалын талаархи бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөлгөө, дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.1.4. барилга, хот байгуулалт, зам, тээвэр, уул уурхай, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, эрчим хүчний талаархи бодлого төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтыг хангахад чиглэсэн зөвлөлгөө,дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.2. Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:
 
2.5.2.1. хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр боловсруулах, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
 
2.5.2.2. Засгийн газрын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.2.3. Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөлгөө болон бусад дэмжлэгээр хангах;
 
2.5.2.4. төр, засгийн байгууллагыг хууль тогтоомж, бусад мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөлгөө, үйлчилгээгээр хангах.
 
2.5.3. Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:
           
2.5.3.1. орон нутгийн хөгжлийн бодлого, нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн хууль тогтоомж, бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.3.2. нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэшил-арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.3.3. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж, Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангахад зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.3.4. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн байгууламжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.4. Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:
 
2.5.4.1. танхимын хуралдааныг зохион байгуулах, техникийн бэлтгэлийг хангах, Засгийн газрын шийдвэр болон хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулах, шийдвэрийг байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
 
2.5.4.2. хүний нөөцийн манлайллыг хангах, нийтлэг үйлчилгээ, Хэрэг эрхлэх газрын гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, үйл ажиллагаанд зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.4.3. Засгийн газарт орж, гарах бичиг хэргийг эрхлэх, бичиг баримтыг олшруулан тараах ажиллагааг зохион байгуулах, Засгийн газрын шуурхай зохицуулалт, мэдээлэл, үйлчилгээг эрхлэн явуулах;
 
2.5.4.4. төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн хүрээний төсвийг төлөвлөх, зарцуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
 
2.5.5.5. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.5. Үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд:
           
2.5.5.1. хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж, бүх талын дэмжлэгээр хангах;
 
2.5.5.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж, мэргэшил-арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх;
 
2.5.5.3. яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх;
 
2.5.5.4. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.6. Үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд:
 
2.5.6.1. төрийн мэдээллийн сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийг боловсронгуй болгох, байгууллагуудын вебсайт хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэшил-арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 
2.5.6.2. албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдлын онлайн системийг боловсруулах, нэвтрүүлэх;
 
2.5.6.3. Засгийн газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын интранет, вебсайт болон компьютерийн дотоод сүлжээг өргөтгөх, хөгжүүлэх, тэдгээрийн шуурхай, найдвартай ажиллагааг хангах.
 
2.5.7. Үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд:
 
2.5.7.1. Засгийн газрын бодлого, Засгийн газар, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны талаар олон нийтийг нээлттэй, шуурхай мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах, эрхлэх;
 
2.5.7.2. гадаад, дотоодод болж байгаа томоохон үйл явдал, арга хэмжээ, Засгийн газар, Ерөнхий сайдтай холбоотой хэвлэлийн мэдээ, материалд шинжилгээ хийж, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүдийг мэдээллээр хангах;
 
2.5.7.3. олон нийттэй нээлттэй харилцах, түүний дотор гадаадад байгаа иргэдтэй харилцах ажлыг эрхлэх, Засгийн газарт иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх.
 
2.5.8. Үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд:
 
2.5.8.1. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад шинэчлэлийн бодлогын талаар гадаадын туршлага судлах, судалгаа, шинжилгээ хийж өгөх, ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахад туслах үйлчилгээ үзүүлэх;
 
2.5.8.2. шинэчлэлийн бодлогын асуудлаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх.
 
2.5.9. Үйл ажиллагааны стратегийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд:
 
2.5.9.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын үйл ажиллагааны ёслолын арга хэмжээг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах;
 
2.5.9.2. төрийн арга хэмжээний ёслолын үйл ажиллагааг холбогдох журмын дагуу эрхлэн явуулах.
 
2.5.10. Үйл ажиллагааны стратегийн 10 дугаар зорилтын хүрээнд:
 
2.5.10.1. Ерөнхий сайдад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зөвлөлгөө өгөх, шуурхай үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах;
 
2.5.10.2. Шадар сайдад бодлогын зөвлөлгөө өгөх, бүх талын үйлчилгээ, дэмжлэгээр хангах.
 
2.6. Үйл ажиллагааны зорилт
 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилтуудыг тодорхойлж, тус газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, албан хаагчдын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод тусган хэрэгжүүлнэ.