2014.09.19 07:45:34, Баасан
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

Бичиг хэрэг: 

   Утас: (976-11) 262408
   Факс: (976-11) 310011

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба:

   Утас: 260311

Мэдээллийн технологийн хэлтэс:

   Утас: 263403
   Email: info@cabinet.gov.mn 
               it@cabinet.gov.mn

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Төрийн Ордон,
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,
Их Эзэн Чингис Хааны нэрэмжит талбай-1.
Valid CSS!
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

 

Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг
 
Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн тавдугаар  зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалт, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалтыг эрхлэн зохион байгуулах, дүгнэлт, зөвлөмж, бүх талын дэмжлэгээр хангах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж, мэргэшил-арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх, яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нэгтгэн үнэлж дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.
 
Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын танхимд хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт тавих, шалгалт хийх, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, нэгтгэн дүгнэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний төсвийн зарцуулалтад дотоод аудит хийж, эдгээр чиглэлээр шаардлагатай мэдээлэл, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, тэргүүн дэд дарга, дэд дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бүх яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, аж ахуйн нэгж, хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Үндэсний статистикийн хороо, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Сангийн яам, яамдын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан нэгжүүд байна.

 

 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
1. ТАНИЛЦУУЛГА
2014-07-07
Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2013 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүнгийн тухай танилцуулгыг pdf форматаар татан үзнэ үү.
 
2. Бүсчилсэн сургалт, зөвлөлгөөн зохион байгууллаа
2014-05-22
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран хангайн болон зүүн бүсийн аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн, статистикийн мэргэжилтэн, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн дарга, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулахад чиглэсэн “Нотолгоонд суурилсан төлөвлөлт ба үр дүнд суурилсан удирдлага” сэдэвт сургалтыг 4 дүгээр сарын 24-25-нд Дархан, 5 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд Чингис хотод зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
3. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН НЭГТГЭЛ
2013-12-13

Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн тайланг 2012 оны байдлаар яам, агентлаг болон аймгаар нэгтгэн танилцуулж байна. 2013 онд хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийг Excel форматаар татаж үзнэ үү

4. БҮСИЙН УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2013-10-31
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран баруун бүсийн аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн дарга, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулахад чиглэсэн “Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо” сэдэвт сургалтыг 10 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Өлгий хотноо зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
5. ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2013-04-17
Улаанбаатар хотноо 4 дүгээр сарын 11,12-ны өдрүүдэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо” сэдэвт аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн дарга нарын сургалт, хэлэлцүүлэг амжиллтай болж өндөрлөлөө.
Дэлгэрэнгүй
Цааш...
ХОЛБОГДОХ ФАЙЛУУД
Оруулсан Файлын агуулга, гарчиг
1.
2010-11-21 21:00:14
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2011 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2.
2010-11-09 21:26:52
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт (3 дугаар улирал)
3.
2010-10-01 06:52:24
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Англи хувилбар
4.
2010-10-01 06:52:05
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам - Монгол хувилбар
5.
2010-09-30 02:20:12
Сургалтын үнэлгээ
6.
2010-07-25 22:20:02
Модуль 14 english
7.
2010-07-25 22:19:43
Модуль 12 english
8.
2010-07-25 22:19:26
Модуль 6 english
9.
2010-07-25 22:19:01
Модуль 4 english
10.
2010-07-25 22:18:34
Модуль 3 english
Хуудас:
АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл Утас
1. Х.Оюунцэцэг Газрын дарга oyuntsetseg_kh@cabinet.gov.mn 260358
2. З.Батбаяр ЗГ-ын ахлах референт batbayar_z@cabinet.gov.mn 260398
3. Н.Оргодол ЗГ-ын ахлах референт orgodol_n@cabinet.gov.mn 267800
4. М.Сандаг-Очир ЗГ-ын ахлах референт sandag_ochir@cabinet.gov.mn 260004
5. Ч.Цэрэнчимэд ЗГ-ын ахлах референт tserenchimed@cabinet.gov.mn 266407
6. Б.Дэлгэрмаа ЗГ-ын референт delgermaa@cabinet.gov.mn 266407
7. C.Нямбаяр ЗГ-ын референт nyambayar@cabinet.gov.mn 260980
8. С.Гончигсумлаа Шинжээч gonchigsumlaa@cabinet.gov.mn 262060
9. Ш.Цэцэг-Өлзий Шинжээч tsetsegulzii@cabinet.gov.mn 266407
10. З.Мөнхзул Шинжээч munkhzul_z@cabinet.gov.mn 262060
11. Б.Билгүүн Шинжээч bilguun_b@cabinet.gov.mn 261468
12. Д.Саранмандал Шинжээч saranmandal@cabinet.gov.mn 260910
Санал асуулга

ЗГХЭГ-ын вэб сайтаас Та ямар мэдээлэл авахыг хүсдэг вэ?
Шинэ мэдээлэл
Иргэдийн өргөдөл, гомдол, захидлын тойм
Албан бичиг шийдвэрлэлтийн явц
Хууль
ЗГ-ын үйл ажиллагааны сар улирлын мэдээ
ЗГХЭГ-ын тайлан
Төсөл
Хөтөлбөр
Нийт саналын тоо:  10169
Та эндээс Засгийн газрын сайд, дарга нарын илтгэл, хэлсэн үгүүдийг унших болно!

©2008-2014 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб сайтын дизайн, програмчлалыг АСУ Дисковери ХХК